ALFHAM . Seguridad - Limpieza - Servicios auxiliares
CATALA | CASTELLANO | ENGLISH    
síguenos en youtubesíguenos en facebooksíguenos en Googlesíguenos en nuesto LinkedInEncuentranos en TwiterRSS de noticias

nueva placa vigilante

 

 

ORDRE

 

INT/15/2012, de 17 de gener, per la qual es regula el distintiu de les persones vigilants

de seguretat privada.

La Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada, i el Reial decret 2364/1994,

de 9 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat privada, han estat desenvolupats per l’Ordre INT/318/2011, d’1 de febrer, sobre personal de seguretat privada, que regula, entre altres qüestions, les característiques dels distintius de les persones vigilants de seguretat privada.

La Generalitat de Catalunya disposa de competències en matèria de seguretatprivada, d’acord amb l’article 163 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, pel que fa a l’autorització de les empreses de seguretat privada que tenen el seu domicili social a Catalunya i l’àmbit d’actuació de les quals no ultrapassa aquest territori;

la inspecció i la sanció de les activitats de seguretat privada que s’acompleixen a Catalunya, l’autorització dels centres de formació del personal de seguretat privada i la coordinació dels serveis de seguretat i investigació privades amb la policia de la Generalitat i les policies locals de Catalunya. Així mateix, pel Decret 272/1995, de 28 de setembre, es va regular l’exercici de competències que correspon a la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat privada.

D’altra banda, l’Estatut d’autonomia de Catalunya, en l’article 6, disposa que la llengua pròpia de Catalunya és el català i que és l’idioma oficial de Catalunya, així com també ho és el castellà, oficial a tot l’Estat espanyol. També s’estableix que la Generalitat garantirà l’ús normal i oficial d’ambdós idiomes, prendrà les mesures necessàries per tal d’assegurar el seu coneixement i crearà les condicions que permetin d’arribar a la seva igualtat plena quant als drets i deures de la ciutadania de Catalunya.

En aquest marc estatutari, es va aprovar la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que en l’article 9.2 preveu que el Govern de la Generalitat ha de regular, mitjançant disposicions reglamentàries, l’ús del català en les activitats administratives de tots els òrgans de la seva competència; així mateix, l’article 30 del mateix text legal preveu, també, que les empreses que gestionen o exploten un servei concedit per l’Administració catalana, han d’emprar normalment el català en les seves actuacions i documentació internes i en la retolació, en les instruccions d’ús, en l’etiquetatge i en l’embalatge dels productes o els serveis que produeixin o ofereixin.

La disposició final primera, apartat segon, de l’Ordre INT/318/2011, d’1 de febrer, sobre personal de seguretat privada, esmentada, estableix que tot el que s’hi regula, es disposa sens perjudici de les competències que, en el seu cas, hagin assumit les comunitats autònomes a través dels seus estatuts d’autonomia.

Per tot el que s’ha exposat i en virtut de l’article 40 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència del Govern i la Generalitat, i en ús de les facultats que

em són atribuïdes,

ORDENO:

Article 1

Distintiu de les persones vigilants de seguretat privada

1.1 El distintiu de les persones vigilants de seguretat privada que exerceixen les seves funcions a Catalunya s’ha d’ajustar a les característiques determinades a l’article 2 i a l’annex d’aquesta Ordre.

1.2 A la part superior de l’anvers del distintiu ha de figurar-hi l’expressió en català “vigilant de seguretat”, o la de “vigilant d’explosius”, segons correspongui, i a la part inferior ha de portar gravat el número d’habilitació.

1.3 El distintiu s’ha de dur permanentment a la part superior esquerra, que correspon al pit, de la peça de roba exterior, sense que pugui quedar ocult per cap altra peça de roba o element que es dugui a sobre.

Article 2

Característiques del distintiu

2.1 El distintiu ha de ser de forma ovalada i apaïsada, de 8 cm d’amplada i 6 cm d’alçada, en fons blanc.

2.2 Les lletres i els números han de ser de color vermell.

2.3 El distintiu pot ser de material metàl·lic o plàstic flexible, amb les característiques següents:

a) Si és de metall, ha d’estar elaborat per un aliatge d’un 65% de coure i un 35% de zinc, recobert amb esmalt ceràmic i tractat amb banys de decapat, desgreixat, níquel i llautó. La seva fixació a l’uniforme s’ha de fer amb un imperdible horitzontal.

b) Si és de goma flexible, ha d’estar elaborat amb policlorur de vinil (PVC). La seva fixació a l’uniforme s’ha de fer mitjançant un sistema de tancament de ganxo i bucle dels denominats tipus “velcro”.

2.4 D’acord amb l’Ordre INT/318/2011, d’1 de febrer, sobre personal de seguretat privada, les persones fabricants degudament registrades només subministraran distintius a aquelles persones vigilants que s’acreditin com a tals mitjançant la targeta d’identitat professional, i han de portar un control dels distintius subministrats, amb anotació del nombre i del número de targeta d’identitat professional.

Article 3

Elements d’uniformitat

El distintiu de les persones vigilants de seguretat privada al qual es refereix aquesta Ordre és un element de la uniformitat a tots els efectes legals.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Obligació de compliment

No obstant el que estableix la disposició final, les previsions contingudes en aquesta Ordre no seran exigibles fins que hagin transcorregut divuit mesos comptats des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

DISPOSICIÓ FINAL

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 17 de gener de 2012

FELIP PUIG I GODES

Conseller d’Interior

 

volver